Companie nouă? Primești un   Anunț Business cu actualizare săptămânală Gratuit (€229)
Gratis

SELECTIE ADMINISTRATORI

PUBLITRANS 2000 S.A.
5 poziții
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

SELECȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA PUBLITRANS 2000 S.A.

PUBLITRANS 2000 S.A. anunță declanșarea procedurii ︅︊︈︋︅︋︅︈​︂︆︄︅​︁︁︎︌​︈︂︇︍​︈︆︅️︊︄︈︌︊︎︂︎de selecție a candidaților în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație, conform OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023.

Termenul de depunere, respectiv transmiterea dosarului de ︅︊︈︋︅︋︅︈​︂︆︄︅​︁︁︎︌​︈︂︇︍​︈︆︅️︊︄︈︌︊︎︂︎candidatură: 30 de zile de la data publicării anunțului.
Data publicării anunțului: 11.06.2024
Termen-limită pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatură: 12.07.2024 ora 13.00
.

Dosarele de candidatură se depun în plic închis și sigilat, pe care se va menționa următorul text: „Candidatură pentru Consiliul de Administrație la PUBLITRANS 2000 S.A.” / Nume și Prenume candidat, la autoritatea publică tutelară, Registratura Primăriei Municipiului Pitești, Bulevardul Republicii nr.71, municipiul Pitești, județul Argeș, cod 110014, și în format electronic pe adresa umsp@primariapitesti.ro.
Informații suplimentare referitoare la conținutul dosarului de candidatură, depunerea declarației de intenție, comunicarea cu candidații, contestațiile și protecția datelor personale, se regăsesc în Anunț selecție Membri Consiliul de Administrație la PUBLITRANS 2000 S.A., varianta integrală publicată pe autorității publice tutelare (Primăria Municipiului Pitești) și pe site-ul societății PUBLITRANS 2000 S.A. sau să contacteze reprezentantul expertului independent.
Persoană de contact CĂTĂLIN BURDUȘA, telefon 0756-084.813, e-mail catalin.burdusa@yahoo.com

CONDIȚII DE PARTICIPARE
Condiţiile minime obligatorii
:
a) Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Cunoaște limba română (scris și vorbit);
c) Are capacitate deplină de exercițiu;
d)Are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicina muncii sau medic de familie;
e) Nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor instituţii publice și/sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
f) Nu a fost revocat din funcția de administrator/director în ultimii 5 ani, pentru motive prevăzute de legislația guvernanței corporative;
g) Nu are înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
h) Nu a fost începută urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
i) Nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.4 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
j) Nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.30 alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
k) Nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 33 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
l) Nu a făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
m) Nu se află într-una din situațiile prevăzute de art.88 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese și a statutului societății cu poziția de administrator al societății;
n) Îndeplinește criteriile cerute conform prevederilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Cerințe contextuale:
1. să aibă o bună viziune asupra rolului companiei, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care acestea se confruntă;
2. să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficient constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă compania;
3. să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
4. să fie capabili, ca prin măsurile și acțiunile potrivite, să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
5. să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, candidații trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:
1. să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini si experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
2. să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
3. să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de organizație și să dea dovadă de integritate și independență;
4. să dea dovadă de onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți colegi și cu societatea;
5. să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;
6. să fie familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară;
7. să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Având în vedere structura profilului consiliului de administrație, se vor aplica următoarele criterii de selecție obligatorii:
CRITERII DE SELECȚIE OBLIGATORII
a) Administrator 1 – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginerești;
b) Administrator 2 – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice;
c) Administrator 3 – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice;
d) Administrator 4 – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
e) Administrator 5 – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic și competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

Toți candidații trebuie să îndeplinească condiția de minim 7 ani experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății;

La desemnarea membrilor consiliului de administrație se vor aplica candidaților și criteriile de selecție referitoare la:
Gradul de indepedență. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.

Criteriul de gen. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administraţie se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi; consiliul de administraţie nu poate fi format în exclusivitate din persoane de acelaşi gen.

Numărul de mandate. Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice.

Criteriul privind comitetul de audit.În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, dintre care cel puţin 2 sunt administratori independenţi. Preşedintele comitetului de audit este administrator independent. Dispoziţiile privind auditul statutar al situaţiilor financiare art. 65 din Legea nr. 162/2017 anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
În acest sens se vor aplica criteriile pentru respectarea obligațiilor privind componența comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație.Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată.

Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenţi de entitatea auditată. Preşedintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entităţii auditate şi este independent de entitatea auditată”.Alte criterii restrictive: cel puțin un post de administrator trebuie să fie ocupat de către o persoană calificată ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente.

În cadrul probelor de evaluare vor fi verificateCompetențe specifice sectorului de activitate
 • Competențe profesionale de importanță strategică
 • Competențe privind guvernanța corporativă
 • Competențe sociale și personale
 • Experienţa pe plan local și internaţional
 • Competențe și restricții specifice
 • Reputaţie personală și profesională
 • Integritate
 • Independență
 • Expunere politică
 • Abilități de comunicare interpersonală.
 • Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor
Notă: Candidații selectați conform cerințelor, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului de Administrație, anexă la Profilul Consiliului de Administrație, postată pe site-ul autorității publice tutelare (Primăria Municipiului Pitești) și pe site-ul societății PUBLITRANS 2000 S.A.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 • Opis documente;
 • Curriculum Vitae, format Europass, redactat în limba română;
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate – original;
 • Cazier judiciar – original;
 • Cazier fiscal – original;
 • Copii după următoarele documente:
a) act de identitate (copie B.I./C.I./Pașaport) pentru persoane fizice, respectiv copie certificat de înmatriculare și certificat constatator pentru persoane juridice;
b) certificat de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit față de cel înscris pe actul de identitate (copie);
c) documente care să ateste nivelul studiilor absolvite (copie diplomă licență, master, doctorat cu supliment);
d) alte documente care să certifice efectuarea altor specializări (copii după diplomă de studii aprofundate și/sau certificate ANC cu supliment);
e) alte documente care să dovedească participarea la conferințe, seminare și/sau cursuri, fără certificare ANC (copii diplome de participare);
f) documente care să ateste experiența profesională în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani (copii carnet de muncă; adeverințe eliberate de angajatori; extras Reges/Revisal);
g) documente care să ateste experienţa în conducerea societăţilor sau regiilor autonome (copii certificat constatator de la Registrul Comerțului și/sau copii după Act constitutiv, contracte de mandat/management).
h) documente care să ateste certificările speciale în domeniul audit financiar, expert contabil și sau alte specializări pentru ocuparea postului de auditor (copii atestate și/sau certificate profesionale eliberate de asociații profesionale în domeniul financiar, audit, expert contabil – CAFR, CECCAR, etc.)

Formulare:
a) declarație privind statutul de independent (Formular 1);
b) declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (Formular 2);
c) declarație privind situaţiile prevăzute la art.4 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Formular 3);
d) declarație privind situaţiile prevăzute la art.30 alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Formular 4);
e) declarație privind situaţiile prevăzute la art. 33 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Formular 5);
f) declarație cu privire la faptul că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt definite de lege (Formular 6);
g) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de selecție, precum și acordul de a permite verificarea informațiilor furnizate (Formular 7).
Notă: Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității publice tutelare (Primăria Municipiului Pitești) și/sau pagina de internet a Societății PUBLITRANS 2000 S.A.

În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură, iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

Descrierea jobului

Conform contract de mandat ︁︀​︂︃︃​︇︁​︆︄

Descrierea companiei

Societatea PUBLITRANS 2000 S.A. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.
Societatea PUBLITRANS 2000 S.A. s-a constituit ca urmare a reorganizării R.A. REGOTRANS Pitești prin divizare totală, în temeiul dispozițiilor Legii nr.207/1997 de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.30/1997.
Societatea PUBLITRANS 2000 S.A. are calitatea de operator regional al serviciului de transport public local de persoane astfel cum acesta este definit la art.2, lit.h) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu cu modificările și completările ulterioare, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești
Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Argeș sub numărul J03/183/2000.
Codul de Identificare Fiscală este: RO 13008995.
Sediul social al Societății este în România, Municipiul Pitești, Str. Depozitelor nr.2L, Județul Argeș.

Domeniul principal de activitate este: Alte transporturi terestre de călători (CAEN Rev.2: 493).
Activitatea principală este: Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători (CAEN Rev.2: 4931).
Alte activități: potrivit Actului Constitutiv.
Publicat 11 Iun. 2024 Reactualizat 11 Iun. 2024 Expiră 11 Iul. 2024
Joburi similare
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Vezi politica noastră de cookies.