Inspector de specialitate gr.II

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Nivel carieră
Salariu Nespecificat
Limbă străină Nespecificat
Permis conducere

Candidatul Ideal

O persoană responsabilă, sociabilă, comunicativă, cu spirit organizatoric dezvoltat și o bună colaborare cu persoanele cu care interacționează în activitățile serviciului.

Descrierea jobului

ANUNȚ
privind desfășurarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi de Inspector de specialitate gr.II, vacante, perioadă nedeterminată,
personal contractual
din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu
Condiţii de participare:
-cetăţenie română
-capacitate deplină de exerciţiu
-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în una din specialitățile: inginerie, administrație publică, juridice, informatică și științe economice,
- cunoaște limba română, scris și vorbit
-vechime în muncă minimum 1 an
-cunoștințe operare calculator – nivel mediu
- permis de conducere cat. B

1. Serviciul Administrare Domeniu Public - 1 post:Inspector specialitate gr. II - atribuții principale:
- întocmește avize de săpătură pentru lucrările efectuate pe domeniul public al Municipiul Sibiu și asigură verificarea în teren pentru respectarea avizelor emise și a prevederilor privind refacerea infrastructurii
- întocmește avizele de ocupare temporară a domeniului public, asigură urmărirea lor în teren și efectuează controale în acest sens

- asigură controlul în parcări și pe domeniul public, inclusiv în parcările publice cu plată în intervalul stabilit conform prevederilor H.C.L. nr. 337/2018, în vederea asigurării respectării prevederilor stabilite prin Hotărârile de Consiliu Local în vigoare.
-îndeplinește și alte atribuții conform regulamentului de organizare și funcționare a serviciului.
Bibliografia:
1. H.C.L. Sibiu nr. 235/2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu,
2.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,
3.HOTĂRÂRE nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,
4.H.C.L. Sibiu nr. 176/2017 privind aprobarea regulamentului privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu (modificată și completată de H.C.L. nr. 444/2020)
5. H.C.L. Sibiu nr. 337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.C.L. Sibiu nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu, republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare;
7. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

2. Serviciul Administrare Parcări – 1 post - Inspector specialitate gr.II - Atribuții principale:
- asigură montarea și întreținerea semnelor de circulație, stâlpilor de delimitare și restricționare a accesului pe străzile din Municipiul Sibiu.
- introduce și actualizează în permanență indicatoare, stâlpi (ficși, demontabili, mobili), rastele de biciclete, locuri de parcare si alte elemente, informații publice în aplicațiile și programele informatice administrate de Primăria Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu.

- asigură controlul în parcări și pe domeniul public, inclusiv în parcările publice cu plată în intervalul stabilit conform prevederilor H.C.L. nr. 337/2018, în vederea asigurării respectării prevederilor stabilite prin Hotărârile de Consiliu Local în vigoare.
- îndeplinește și alte atribuții conform regulamentului de organizare și funcționare a serviciului.
Bibliografia :
1. H.C.L. Sibiu nr. 235/2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu,
2.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu completările și modificările ulterioare.
3.HOTĂRÂRE nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,
4. H.C.L. Sibiu nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu, republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.C.L. Sibiu nr. 337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric, cu modificările şi completările ulterioare;

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
1. Formular de înscriere tip
2. Copia actului de identitate
3. Copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
4. Copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
5. Curriculum vitae
6. Certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul prezentării declaraţiei pe propria răspundere până la data organizării primei probe de concurs trebuie depus la dosar cazierul judiciar în original)
7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. copie permis de conducere cat. B

(pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate)


Precizăm că programul de lucru se va efectua și în schimburi și în week-end-uri.
Activitatea principală va fi de teren și de birou.

Dosarele de concurs se depun la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din Piața Mică, nr. 22, până în data de 04.10.2021, ora 15.00.


Calendarul de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu, Piața Mică nr. 22, după următorul pogram:
-selecție dosare 05.10.2021
-probă eliminatorie de calculator 12.10.2021 ora 0830
-proba scrisă 12.10.2021 ora 1230
- probă interviu 18.10.2021 ora 1000
- rezultate finale 20.10.2021


Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din Piața Mică, nr. 22, tel: 0269/213.302 interior 105, precum și pe www.spadpp.sibiu.ro.

Descrierea companiei

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu, având sediul în Sibiu, Piața Mică nr. 22, pagina de internet www.spadpp.sibiu.ro, adresa de poștă electronică - dompub@sibiu.ro, Tel. / Fax. +40 269 213302.
Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu îl constituie desfăşurarea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Sibiu.
Publicat 27 sept. 2021 Expiră 27 oct. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos