Economist Specialist Salarizare

NUCLEARELECTRICA SA
1 poziție
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de – Economist Specialist Salarizare în cadrul Serviciului Plăți și Decontări, Departamentul Financiar Contabilitate, Direcția Financiară
Locul de muncă: Sediul Central SNN București
Durata contractului: Nedeterminată
Durata muncii: 8 ore/ zi
Posturi vacante: 1
Profilul postului:
Cerințe minime obligatorii:
 • Nivel de studii: superioare în domeniul economic
 • Experiență în activitate: 5 ani în activitatea financiar contabilă
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză nivel mediu
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat
Alte cerințe:
 • cunostinte privind utilizarea unui program de contabilitate;
 • cunostinte privind utilizarea unui program de salarizare.
 • Competențe profesionale care vor fi evaluate în timpul concursului:
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.
Cerinte care constituie avantaje:
 • Constituie avantaj, experienta in utilizarea aplicatiei informatice de tip ERP-SVAP, modul financiar contabilitate – autor SIMAVI;
 • Constituie avantaj, experienta in utilizarea aplicatiei informatice SAL – expertul tau in salarizare

Descrierea jobului

Fișa postului:
Principalele atribuții ale postului de sunt:
 • Actualizeaza datele necesare pentru calculul drepturilor salariale ale personalului SNN Sediul Central, in baza comunicarilor primite de la DRU (date personale, modificari salarii, sporuri, persoane intretinere, coasigurati, alte drepturi etc.);
 • Calculeaza drepturile salariale ale personalului SNN Sediul Central si retinerile din salarii respectiv contributiile sociale individuale, impozitul pe venit si alte retineri in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • Calculeaza drepturile banesti aferente administratorilor si directorilor cu contract de mandat de la SNN Sediul Central (indemnizatiile fixe si variabile) in baza notei primite de la DRU, a prevederilor din contractele de mandat incheiate cu societatea si a gradului de indeplinire al indicatorilor de performanta;
 • Calculeaza drepturile banesti cuvenite altor colaboratori (conventii civile, comisii listare, drepturi acordate in urma unor hotarari judecatoresti etc.) in conformitate cu respectarea prevederilor legislative si intocmeste statele de plata aferente;
 • Intocmeste lunar centralizatorul de salarii si nota contabila pentru drepturile salariale acordate salariatilor, administratorilor, colaboratorilor;
 • Calculeaza, intocmeste si actualizeaza (de cate ori este cazul) situatia provizioanelor aferente concediului de odihna neefectuat de catre salariatii din Sediul Central;
 • intocmeste si inregistreaza in programul de contabilitate Nota contabila pentru drepturile acordate salariatilor/colaboratorilor de la SNN Sediul Central;
 • Intocmeste si actualizeaza lunar situatia cu abonamentele medicale/asigurarile de sanatate contractate de catre salariatii SNN Sediul Central si tine evidenta platilor in vederea incadrarii in limita de 400 euro pe an;
 • Calculeaza si intocmeste state de plata pentru salariatii care solicita avans de concediu de odihna in baza comunicarilor primite de la DSRU;
 • Calculeaza fondul de salarii preliminat pentru personalul de la SNN Sediul Central in conformitate cu cerintele primite de la DRU;
 • Intocmeste, de cate ori este cazul, Nota privind completarea garantiilor in numerar retinute gestionarilor;
 • Intocmeste declaratia 106 informativa privind dividendele cuvenite actionarilor;
 • Intocmeste cereri de restituire a accizelor, daca este cazul;
 • Completeaza la rubrica angajatorului certificatele de concediu medical pentru salariatii de la SNN Sediul Central;
 • Intocmeste si depune la CASMB cererea pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale impreuna cu certificatele de concediu medical, ori de cate ori este cazul;
 • Intocmeste si depune la Casa de Pensii cererea pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii aferente concediilor medicale pentru accidente de munca, ori de cate ori este cazul;
 • Intocmeste rapoarte/situatii interne cu date despre personal, drepturi salariale in temenul solicitat;
 • Intocmeste adeverinte pentru plata contributiilor sociale de sanatate, adeverinte pentru stagiul de pensii, adeverinte pentru stagiul de somaj, adeverinte pentru persoanele care urmeaza sa intre in concediu de ingrijire copil, adeverinte de venit privind drepturile salariale ale personalului etc., la solicitarea salariatilor sau a colaboratorilor care au inregistrat venituri la SNN Sediul Central;
 • Intocmeste Situatia pentru persoanele cu handicap neincadrate, pe intreaga societate, in conformitate cu prevederile Legii 448/2006;
 • Verifica instiintarile de plata primite de la Societatile de Administrare a Fondurilor de Pensii Private/Asigurarilor medicale /abonamentelor de Sanatate in conformitate cu prevederile CCM, al actelor individuale de aderare la fondurile de pensii facultative si a comunicarilor primite de la Departamentul Resurse Umane;
 • Intocmeste „Situatia obligatiilor de plata (contributii sociale, taxe, impozite, accize) la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale” dupa centralizarea datelor primite de la sucursalele societatii, verifica sumele cu balanta de verificare si declaratiile depuse si intocmeste ordinele de plata cu impozitele si contributiile sociale de virat catre Bugetul de Stat si Bugetele Asigurarilor Sociale si Fondurilor Speciale;
 • Verifica fisele de cont pentru conturile: 621, 641, 645, 421, 423, 425, 427, 428, 444, 448, 437, 468, 438, 431, 447.04, 7588.02 (cu analiticele corespunzatoare) si verifica componenta soldurilor cu balanta de verificare, impreuna cu Serviciul Contabilitate;
 • Intocmeste situatii operative, la nivelul Sediului Central, privind ajutoarele sociale care se acorda din FASC si verifica sumele cu soldurile inregistrate in Contabilitate;
 • Rezolvarea operativa a corespondentei repartizate de Sef Serviciu Plati si Decontari;
Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 17 martie 2023, orele 14.00.
După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:
Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă (probă eliminatorie) se va desfășura în data de 20.03.2023 La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba eliminatorie. Notarea candidaților se va face prin consens, membrii comisiei acordând note pe o scară de la 1 la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.
 • Interviul profesional (probă obligatorie), se va desfășura în data de 21.03.2023 La această probă vor participa doar candidații care au obținut nota minină pentru promovarea probei scrise. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.
În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 8.
La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:
Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.
Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

Alte informații:

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1-se descarca de la https://www.nuclearelectrica.ro/jobs/economist-specialist-salarizare/
Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2-se descarca de la https://www.nuclearelectrica.ro/jobs/economist-specialist-salarizare/
Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

Bibliografie:
 • Legea nr. 53/2003 republicata, privind Codul Muncii, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Articolul 78 din Legea nr. 448/2006, republicata, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Ordin nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Ordin nr. 165/7/1272/456 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • Ordin nr. 1192/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • Ordin nr. 3008/2019 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora;
 • Ordin nr. 2594/2015 din 5 octombrie 2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal;
 • Articolele 37-39 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Notă:
(1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”
(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

Descrierea companiei

SN Nuclearelectrica SA operează două unități nucleare CANDU de la CNE Cernavoda, care sunt două dintre cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear și este în curs de a realiza un ciclu de combustibil integrat prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru sprijinirea proiectelor de investiții pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% la producția de energie fără carbon din România.

Va invitam sa generati alaturi de noi energie curata si sa contribuim impreuna la un viitor durabil pentru generatia de maine. Energia nucleara are si va avea in continuare un rol esential in asigurarea securitatii energetice si in decarbonare.

Va invitam in echipa!

Publicat 2 Mart. 2023 Expiră 1 Apr. 2023
Joburi similare
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Poți administra oricând setările aici.