Economist Specialist

NUCLEARELECTRICA SA
1 poziție
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist Specialist – în cadrul Serviciului Raportări Statutare, Departamentul Raportări Financiare și Buget.
Locul de muncă: Sediul Central SNN București
Durata contractului: Nedeterminată
Durata muncii: 8 ore/ zi
Posturi vacante: 1
Profilul postului:
Cerințe minime obligatorii:
 • Nivel de studii: Studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau cursuri post-universitare în domeniul contabilitate și//sau audit financiar și consiliere financiară
 • Experiență în activitate: minim 4 ani (cumulat) în activitatea de audit financiar, contabilitate și raportare financiară
 • Experiență în proiecte care presupun lucrul în echipă
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, nivel avansat
 • Cunoașterea normelor si reglementărilor în domeniul contabilității, auditului financiar și IFRS.
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat
Alte cerințe: (Competențe profesionale care vor fi evaluate în timpul concursului):
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.

Descrierea jobului

Fișa postului:
 • Principalele atribuții ale postului de sunt:
 • Colaboreaza cu celelalte directii si departamente ale SN Nuclearelectrica SA precum si cu filiale, in vederea colectarii informatiilor pentru pregatirea situatiilor financiare individuale si consolidate, a raportelor trimestriale, semestriale si anuale conform legislatiei pietei de capital si a guvernantei corporative;
 • Participa la intocmirea, actualizarea si completarea pachetului de raportare financiara IFRS pentru situatiile financiare separate si consolidate;
 • Participa la intocmirea raportarilor periodice solicitate de statutul de companie listata la BVB al SNN: raportari trimestriale, raportari semestriale, raportari anuale etc;
 • Participa la intocmirea rapoartelor managementului: raportari trimestriale si raportari semestriale ale consiliului de administratie si directorilor;
 • Cerceteaza, verifica si analizeaza modificari ale cadrului de raportare financiara (standarde, interpretari etc) in scopul asigurarii conformitatii raportarilor financiare ale companiei cu cadrul de raportare aplicabil (IFRS);
 • Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;
 • Realizeaza activitati specifice pentru asigurarea controlului de calitate asupra raportarilor financiare prin proceduri de controlling, inclusiv in relatia cu sucursalele si filialele societatii;
 • Participa la misiuni de control si conformitate dispuse in domeniul financiar contabil;
 • Colaboreaza cu auditorul financiar cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate.
Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 21.04.2023, orele 12.00
După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.
Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:
Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviul profesional (probă eliminatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba de evaluare a dosarelor. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.
 • Proba scrisă (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba de tip interviu.
În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.
Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV asupra datei și orei la care sunt programați să participe la următoarea probă.
La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:
Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.
Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.
Notă: funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

Alte informații:

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1-se descarca de la https://www.nuclearelectrica.ro/jobs/economist-specialist-27/
Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2-se descarca de la https://www.nuclearelectrica.ro/jobs/economist-specialist-27/
Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Bibliografie:

Bibliografie principala:
 • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”);
 • Situatiile financiare individuale si consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 Decembrie 2022 (disponibile pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
 • Raportul anual al administratorilor aferent anului 2022 (disponibil pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
 • Raportul trimestrial al administratorilor pentru trimestrul IV al anului 2022 (disponibil pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
Bibliografie secundara:
 • Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul nr. 5/2018 ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 • Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
 • Legea societatilor comerciale (Legea nr. 31/1990 republicata), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile ulterioare;
Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Notă:
(1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Iancu de Hunedoara nr. 48, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”
(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

Descrierea companiei

SN Nuclearelectrica SA operează două unități nucleare CANDU de la CNE Cernavoda, care sunt două dintre cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear și este în curs de a realiza un ciclu de combustibil integrat prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru sprijinirea proiectelor de investiții pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% la producția de energie fără carbon din România.

Va invitam sa generati alaturi de noi energie curata si sa contribuim impreuna la un viitor durabil pentru generatia de maine. Energia nucleara are si va avea in continuare un rol esential in asigurarea securitatii energetice si in decarbonare.

Va invitam in echipa!

Publicat 31 Mart. 2023 Expiră 30 Apr. 2023
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Vezi politica noastră de cookies.