Manager de proiect senior, specialist proiectare

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu Nespecificat
Limbă străină Nespecificat
Industrii Nespecificat
Permis conducere Nespecificat

Descrierea jobului

Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs în data de 09.12.2021, ora 12,00, pentru ocuparea unui post de manager de proiect senior a 2 posturi de specialist proiectare ( specialist grad I sr. ) în cadrul Departamentului Proiecte Energetice - Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs pentru postul de manager proiect senior :
 • Studii superioare tehnice cu diploma de licenta (electrotehnica, electroenergetica), alte cursuri, atestate si competente profesionale ;
 • Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;
 • Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;

Cerinte:
 • Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
 • MS Office avansat;
 • Cunoasterea limbii engleza ( constituie un avantaj )
 • Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
 • Abilitati de organizare si planificare ;
 • Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
 • Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
 • Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
 • Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
 • Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
 • Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
 • Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
 • Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
 • Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
 • Inalte standarde etice;
 • Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile postului:
 • Asigura managementul de proiect pentru implementarea solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie - de la momentul semnarii contractului de implementare ;
 • Raspunde de urmarirea fazelor principale ale implementarii la clienti a solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie ;
 • Asigura comunicarea permanenta cu managerul de vanzari alocat privind etapele si termenele de realizare a lucrarilor ;
 • Elaboreaza, monitorizeaza si raporteaza indicatori de proces relevanti, identifica eventualele deviatii, elaboreaza fise de neconformitate, initiaza masuri corective si preventive si urmareste implementarea acestora ;
 • Valideaza receptia echipamentelor si /sau a lucrarilor executate de prestatorii terti ;
 • Analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si identifica masuri de eliminare si prevenire a neconformitatilor ;
 • Participa la stabilirea de criterii si indicatori de calitate pentru contracte si comenzi ;
 • Intocmeste referate de necesitate pentru achizitia de produse si servicii nesesare in faza de implementare ;
 • Primeste certificate de conformitate ale furnizorilor, verifica si valideaza conformitatea acestora cu cerintele interne ;
 • Asigura intocmirea tuturor analizelor solicitate, aferente ariei de activitate ;
 • Intocmeste proceduri si instructiuni de lucru aplicabile in aria de responsabilitate ;

Bibliografie:
1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012;
2. Ordinul 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „ Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea ” Data: 28.12.2018 MO 1114/28.12.2018
3. Ordinul ANRE 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Data: 15.04.2020 MO 330/23.04.2020;
4. Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Republicata. MO 577/13.08.2010 MODIFICATA prin O.G. 29 /2010
5. Ordinul 11/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018. Data: 30.01.2020. MO 68/31.01.2020.
6. Ordinul 45/2016 - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.
7. Ordinul 11 /2013 - aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatii Data: 22.03.2013 MO 152/21.03.2013 Abroga Ordinul 90/2009; Modificat prin Ordinul 116/2016
8. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.


Conditii de participare la concurs pentru postul de specialist proiectare (specialist gradul I sr.) :
 • Studii superioare de specialitate energetică
 • Experienţă în proiectarea instalaţiilor energetice de joasă şi medie tensiune (linii electrice aeriene şi subterane, posturi de transformare etc)
 • Autorizare ANRE minim gr 2 A si 2 B
 • Certificari/atestari proiectare sisteme fotovoltaice
 • Cunoaşterea programelor informatice specifice activităţii de proiectare (software devize, intocmire planse, dimensionare electrică/ mecanică etc) şi experienţă în utilizarea acestora
 • Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office)
 • Cunoasterea temeinica si la zi a legislatiei si reglementarilor specifice domeniului de activitate
 • Abilităţi de organizare şi planificare
 • Abilitatea de a lucra în echipă
 • Abilitatea de a lucra structurat şi bine organizat

Atribuţiile ocupantului postului
 • Intocmeste documentaţii tehnico-economice, în diferite faze de proiectare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în funcţie de cerinţele beneficiarului, specificate în comandă/tema de proiectare/ contractul de proiectare.
 • Elaborează teme de proiectare, în baza Notei conceptuale întocmită de beneficiar şi a comenzilor primite de la beneficiar.
 • Participă, împreună cu gestionarii instalaţiilor, la inventarierea zonelor şi instalaţiilor care fac obiectul comenzii de proiectare si preia date electroenergetice necesare intocmirii proiectelor, din teren si de la beneficiarul lucrărilor.
 • Întocmeşte antemăsurători şi devize de cantităţi de lucrări cu valori necesare realizării lucrărilor proiectate, utilizând programele informatice specifice.
 • Analizeaza comenzile de proiectare/ temele de proiectare din punct de vedere al informaţiilor conţinute şi solicită beneficiarului, în scris, completarea acestora, dacă este cazul sau transmite acceptul scris de însuşire a acestora in documentaţiile tehnico-economice elaborate analizează soluţii şi propune spre realizare soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic, care să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor proiectare.
 • Întocmeşte planul de control al calităţii, încercări şi verificări, corespunzător proiectului.
 • Elaborează planul de sănătate şi securitate în muncă, parte integrală din proiectul întocmit şi adaptat conţinutului acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
 • Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare execuţiei lucrărilor
 • Asigură obţinerea, în numele beneficiarului, a acordurilor şi avizelor de principiu ce vor fi incluse în documentaţia întocmită de la autorităţile emitente, reprezentând societatea în relaţiile cu acestea.
 • Colaborează cu proiectanţi de alte specialităţi implicaţi în realizarea proiectului.
 • Verifică toate documentele ce constituie proiectul în varianta finală, pregătită pentru avizare şi predare (planşe, antemăsurători, devize, alte piese scrise)
 • Transmite documentaţia spre avizare unui verificator de proiect atestat în specialităţile conţinute în documentaţie, conform reglementărilor specifice în vigoare
 • Participă la avizarea documentaţiei întocmite, în toate comisiile de specialitate ale beneficiarului, în funcţie de competenţele acestora
 • Este direct responsabil de corectitudinea datelor înscrise în documentaţiile elaborate, în specialitatea corespunzătoare pregătirii sale, precum şi de conformitatea informaţiilor preluate din documentele puse la dispoziţie de beneficiar şi de alţi proiectanţi colaboratori.
 • Respectă condiţiile tehnice şi de calitate prevăzute în contractul de proiectare, tema de proiectare, prescripţiile tehnice, normele tehnice şi standardele în vigoare, la întocmirea proiectului.
 • Întocmeşte fişele tarifare pentru lucrările repartizate şi le supune avizării comisiei beneficiarului.
 • Informează în scris beneficiarul asupra impedimentelor ce conduc la nerespectarea termenelor solicitate pentru finalizarea proiectului şi propune soluţii de înlăturare a acestora, inclusiv noi termene de finalizare, atunci când acestea sunt justificate.
 • Participă la revizuirea reglementărilor tehnice din specialitatea în care este pregătit.
 • Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces.
 • Participă la predarea amplasamentului lucrării proiectate.
 • Acordă asistenţă tehnică pe tot parcursul execuţiei lucrărilor.
 • Participă la verificarea calităţii lucrărilor în fazele de execuţie a acestora, stabilite prin norme tehnice şi Planul de control al calităţii, încercări şi verificări, cuprins în proiect şi semnează documentele rezultate.
 • Stabileşte modificări în execuţia lucrării proiectate, la solicitarea executantului, cu acordul dirigintelui de şantier şi aprobarea beneficiarului. În acest sens, întocmeşte dispoziţii de şantier,
 • Note de renunţare şi Note de comandă suplimentară, după caz, pe care le supune avizării comisiilor de specialitate ale beneficiarului şi verificatorului de proiect.
 • Participă, în calitate de invitat, la recepţia lucrărilor proiectate şi executate, conform prevederilor legale şi întocmeşte Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.
 • Respectă prevederile SSM, SU şi de protecţie a mediului la alegerea soluţiilor de realizare a lucrărilor proiectate şi prezintă în documentaţii precizări specifice aplicabile la execuţia lucrărilor, în perioada de exploatare pe întreaga durată de viaţă, precum şi după expirarea duratei de viaţă (postutilizare)

Bibliografie:
 • Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulteroioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul ANRE nr.46/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
 • Ordinul ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele Ordinul ANRE nr.102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
 • Cerere de inscriere la concurs;
 • Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
 • Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
 • Copie CI;


Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
 • Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
 • Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
 • Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
 • Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 - prezent.
Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii unui post de manager proiect senior si a 2 (doua) posturi de specialist proiectare in cadrul Departamentului Proiecte Energetice - Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse - S FISE Electrica Serv SA , vor fi depuse la Directia Resurse Umane si Administrativ Direcția - Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta in str. Negoiu nr. 12, sector 3, Bucuresti sau la adresa de e-mail - alina.lixandroiu@electricaserv.ro până la data de 07.12.2021, ora 12.00.
Publicat 23 nov. 2021 Expiră 7 dec. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta personalizata. Permite activarea acestora pentru a beneficia de avantajele lor.