Administrative & Economic Officer - Air & Ocean Division

RHENUS LOGISTICS SRL 1 poziție
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

Ready for a new challenge? Rhenus Romania is currently looking to hire a proactive and energetic colleague to fill-in an Administrative & Economic Officer position and to bring added-value and added-support to the current team in our Constanta office.

Descrierea jobului

Organizes, monitors and performs all division-related accounting and
administrative operations.
Takes over, verifies and records transport documents (CMRs, AWBs,
BLs, orders, invoices, etc.) in the company TMS.
Manages the invoicing process based on customer requirements and
internal procedures.
Manages both INBOUND & OUTBOUND external correspondence.
Manages internal correspondence and coordinates timely responses,
where applicable.
Maintains strict records regarding the status of issued invoices and
monitors their timely collection.
Organizes and performs various credit management activities.
Edits various documents based on internal requests.
Keeps records of contracts and contract-related documents and
monitors the partners’ contractual performance.
Records all operations performed (payment orders, bank remittances,
issued invoices, receipts).
Maintains a close connection with all other divisions within the company
In order to improve the quality of the services offered to the clients.

Descrierea companiei

Va multumim pentru ca ati aplicat pentru ocuparea unei pozitii in RHENUS LOGISTICS SRL , cu sediul in cu sediul în Municipiul Pitești, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 50-52, „Centrul de Afaceri”, Corp A, Et. 7, camerele 709-713, județ Argeș “Societatea”.
Societatea prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor care aplica pentru a fi angajate intr-o functie in cadrul Societatii, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale privind confidentialitatea si protectia datelor, precum si politicilor interne privind protectia datelor si asigurarea securitatii acestora (“Candidatul” sau “Candidatii”).
Scopul acestei Notificari privind Prelucrarea Datelor (“Notificarea”) este acela de a va face cunoscuta modalitatea in care vom trata datele dumneavoastra cu caracter personal incluse de dvs. in CV-ul dvs., in orice alt document pe care ni-l transmiteti in scopul aplicarii pentru un post in Societatea noastra sau comunicate noua in cadrul interviurilor („CV”).
Prezenta Notificare nu este parte integranta a niciunui contract individual de munca si o vom modifica periodic, versiunea de fata fiind una actualizata.
Prezenta Notificare este parte integranta din Procedurile Societatii.
Prin urmare, va informam ca, in scopul derularii procesului de recrutare pentru postul pentru care ati aplicat si incheierii contractului de munca (daca este cazul), pe parcursul procesului de recrutare Societatea prelucreaza datele dumneavoastra personale cuprinse in CV, in calitate de Candidat (ex: numele si prenumele dvs., sexul, data nasterii, adresa, stare civila, e-mail, numar de telefon, experienta profesionala anterioara, studii, imagine- in situatia in care CV-ul contine poza dvs), adresa IP, tip browser, tip device si alte informatii pe care decideti sa le treceti in CV, precum si alte informatii pe care vi le vom solicita pe parcursul acestui proces si care au relevanta pentru aprecierea compatibilitatii experientei dvs. cu postul disponibil (toate denumite in continuare in mod colectiv „Date Personale”).
Va rugam sa ne informati daca intervine vreo schimbare in legatura cu Datele Personale ale dvs.
Prin furnizarea datelor de contact ale angajatorilor anteriori, sunteti de acord cu contactarea acestora in scopul obtinerii de referinte despre activitatea dvs. profesionala.
Va informam ca Datele Personale ale dvs. vor putea fi transmise, in acelasi scop, catre parteneri contractuali ai Societatii, precum firme de recrutare pentru analizarea experientei dvs., consultanti de resurse umane sau juridica, alti subcontractori pentru efectuarea demersurilor necesare pre-angajarii (daca va fi cazul).
In masura in care nu veti fi contactat pentru un interviu sau daca, in urma procesului de recrutare, nu veti fi ales pentru functia pentru care ati candidat, va vom pastra CV-ul in evidentele noastre pentru eventuale posturi similare de care ati putea fi interesat, dar nu mai mult de 12 luni dupa care vom distruge sau sterge datele din sistemele noastre. Datele dvs. Personale vor putea fi pastrate pentru o perioada mai mare in situatia aparitiei sau posibilitatii de aparitie a unei situatii litigioase dintre dvs. si noi, pana la solutionarea acesteia.
Daca nu doriti pastrarea CV-ului dvs. pentru viitoare posturi (in situatia in care nu veti fi recrutat pentru postul pentru care ati aplicat), va rugam sa ne dati un email cu mentiunea: „nu doresc includerea in baza de date pentru posturi viitoare” iar CV-ul dvs. va fi sters imediat dupa finalizarea procesului de recrutare.
Temeiul juridic al prelucrarii Datelor dvs. Personale este consimtamantul dvs. art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 679/2016 si necesitatea executarii demersurilor necesare inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b) teza a doua din Regulamentul UE 679/2016) (daca ati fost selectat ). Pentru transferul Datelor Personale catre societati din grup, temeiul juridic este interesul legitim al Societatii (art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 679/2016).
Nu ne asumam raspunderea pentru niciun incident accidental sau intentionat cu privire la prelucrarea Datelor Personale realizata de catre detinatorul prezentei platforme. Societatea raspunde doar pentru acele incidente care s-au produs din momentul in care CV-ul dvs. a ajuns la noi.
In temeiul prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal, dvs. aveti urmatoarele drepturi:
de a solicita Societatii acces la Datele Personale, precum si rectificarea acestora;
de a solicita stergerea Datelor Personale, de a va opune prelucrarii acestora, cu mentiunea ca acest lucru nu va afectata legalitatea prelucrarii efectuata inainte de va opune prelucrarii;
de a solicita restrictionarea prelucrarii pana la efectuarea rectificarii datelor sau, in masura in care va opuneti prelucrarii, pana la momentul solutionarii acestei cereri;
de a va adresa cu o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sau instantelor de judecata;
dreptul la portabilitatea datelor (daca se va aplica).Mentionam ca, la nivelul Societatii, nu exista un proces decizional automat care sa conduca la crearea unui profil al dvs., orice evaluari de natura profesionala urmand a fi efectuate in limitele si cu procedurile permise de dispozitiile legale.
Pentru orice intrebari cu privire la cele de mai sus, precum si pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa responsabilului cu protectia datelor la adresa de email Luiza.Lungu@ro.rhenus.com sau la adresa sediului Societatii, mentionata la inceputul prezentei note de informare, precum si printr-un reply la acest email.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Thank you for applying for a position at RHENUS LOGISTICS SRL , headquarter in Pitesti, 50-52 IC Bratianu Blvd. @Buisness Center” Building A, 7th floor, Offices 709-713, Pitesti, Arges County "The Company".
The Company processes personal data of the persons applying to be employed in a position within the Company, in compliance with all legal provisions regarding confidentiality and data protection, as well as internal policies on data protection and ensuring their security ("Candidate" or "Candidate").
The purpose of this Data Processing Notice (“Notice”) is to let you know how we will process your personal data included by you in your CV, or in any other document you send us with the purpose of applying for a position within our Company or new press releases in interviews ("CV").
This Notice is not an integral part of any individual employment contract and we will modify it periodically, this version being an updated one.
This Notice is an integral part of the Company's Procedures.
Therefore, we inform you that, in order to carry out the recruitment process for the position for which you applied, and to conclude the employment contract (if applicable), during the recruitment process the Company processes your personal data included in the CV, as a Candidate (for example : your name and surname, sex, date of birth, address, marital status, e-mail, telephone number, previous professional experience, studies, picture - if the CV contains your photo), IP address, browser type , device type and other information that you decide to include in your CV, as well as other information that we will request during this process and which is relevant for assessing the compatibility of your experience with the available position (all hereinafter collectively referred to as "Personal data").
Please let us know if there are any changes rgarding your Personal Data.
By providing the contact details of previous employers, you agree to contacting them in order to obtain references about your professional activity.
We inform you that your Personal Data may be transmitted, for the same purpose, to the contractual partners of the Company, such as recruitment companies, in order to analyze your experience, human or legal resources consultants, other subcontractors, to carry out the necessary steps for pre-employment ( if applicable).
Insofar as you will not be contacted for an interview or if, following the recruitment process, you will not be chosen for the position for which you have applied, we will keep your CV for any similar positions you may be interested in, but not more than 12 months, period after which we will destroy or delete your data from our systems. Your personal data may be kept for a longer period in the event of the occurrence or possibility of a dispute between you and us, until it is resolved.
If you do not want us to keep your CV for future positions (in case you will not be recruited for the position for which you applied), please give us an email stating: "I do not want to be included in the database for future positions”, and your CV will be deleted immediately after the completion of the recruitment process.
The legal basis for the processing of your Personal Data is your consent to art. 6 para. 1 letter a) of EU Regulation 679/2016 and the need to execute the necessary steps before concluding a contract (art. 6 paragraph 1 letter b) second sentence of EU Regulation 679/2016) (if you have been selected). For the transfer of Personal Data to group companies, the legal basis is the legitimate interest of the Company (art. 6 paragraph 1 letter f) of EU Regulation 679/2016).

We do not take responsibility for any accidental or intentional incident regarding the processing of Personal Data performed by the owner of this platform. The company is only responsible for those incidents that have occurred since your CV reached us.
Pursuant to the legal provisions regarding the protection of personal data, you have the following rights:
- to request access to Personal Data from the Company, as well as rectification of the data;
- to request the deletion of Personal Data, to oppose to its processing, with the mention that this will not affect the legality of the processing performed before you oppose to the processing;
- to request the restriction of the processing until the rectification of the data is carried out or, insofar as you oppose to the processing, until the moment of solving this request;
- to file a complaint to a supervisory authority for the processing of personal data, or to the courts;
- the right to data portability (if applicable).
We mention that, at the level of the Company, there is no automatic decision-making process that would lead to the creation of a profile of yours, any evaluations of a professional nature will be carried out within the limits and with the procedures allowed by the legal provisions.
For any questions regarding the above, as well as for the exercise of any of your rights, you can address a written request to the data protection officer at the email address Luiza.Lungu@ro.rhenus.com or at the address of the Company, mentioned at the beginning of this documents, or by replying to this e-mail.

Publicat 2 Iun. 2022 Expiră 2 Iul. 2022
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Poți administra oricând setările aici.