Model act aditional la contractul individual de munca

 

ACT ADITIONAL Nr. ………
La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …………. / ………….. in registrul general de evidenta a salariatilor.

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica / fizica ……………………………………………….., cu sediul / domiciliul in ……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din ………….. sub nr. ….. / ……… / .…. cod fiscal ……..………, telefon ……………., reprezentata legal prin ………………………………., in calitate de ………………………………..,
Si
Salariatul / salariata – domnul / doamna ………………………………………………….., domiciliat / domiciliata in localitatea …………………………….., str. ………………………...
…………………………, nr. ………., judetul ………………., posesor / posesoare al / a buletinului / cartii de identitate / pasaportul seria ……… nr. …….……… eliberat / eliberata de …………………………., la data de …………………, CNP …………………………………. permis de munca seria …………….., nr. …………………… din data de ……………………. .

In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53 / 2003, partile
HOTARASC:
1. Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Prezentul act additional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa – si produca efectele incepand cu data de …………………..……… .

ANGAJATOR,
ANGAJAT,

___________________________________________________________________________ Articol scris exclusiv pt eJobs de catre Avocatnet.ro - liderul publicatiilor cu profil juridic din Romania: stiri legislative, legi comentate, articole explicative, noutati zilnice si in email. Un produs gratuit, accesibil exclusiv online.